Ohjeet

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja on kaikille avoin tutkimusmenetelmäsivusto. Se sisältää:

  • oppaita kvantitatiiviseen tutkimukseen ja analyysimenetelmiin,
  • oppaan SPSS-ohjelmiston käyttöön ja harjoituksia,
  • harjoitusaineistoja sekä
  • lisätietoa tarjoavat lähteet.

Verkkokäsikirja soveltuu ensisijaisesti johdattaville kursseille, perusasioiden opetteluun ja kertaamiseen. Tässä joitakin sivuston käyttötapoja ja -tilanteita:

  • koko käsikirja pohja- tai oheismateriaalina yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille suunnatuilla johdattavilla menetelmäkursseilla
  • koko käsikirja pohja- tai oheismateriaalina SPSS-ohjelmiston käyttöä opettavilla kursseilla
  • käsikirjan artikkelit itseopiskelumateriaalina yksittäisten aihealueiden harjoitteluun ja oppimiseen

Käsikirja soveltuu siis sekä kontaktiopetukseen että itsenäiseen opiskeluun. Kontaktiopetus ja itseopiskelu toteutuvat parhaiten tietokoneluokassa, koska tietovarannon täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää tilasto-ohjelmiston (SPSS) käyttöä. Monet yliopistot tarjoavat opiskelijoilleen lisenssejä SPSS-ohjelmiston asentamiseksi omaan tietokoneeseen, joten kotiopiskelukin on mahdollista. Tietovarannon SPSS-osio sisältää omat yksityiskohtaiset opiskeluohjeet.

Tietyt käsikirjan osat, kuten aiheosion monimuuttujamenetelmät, soveltuvat jo vähän pidemmällekin ehtineiden opiskelijoiden menetelmäopintojen oppimateriaaliksi.

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan menetelmäosan ja SPSS-osion esimerkit ja harjoitukset perustuvat lähinnä kolmeen harjoitusaineistoon. Ensimmäinen esimerkkiaineisto pohjautuu vuosien 2017 ja 2018 aikana kerätyn kansainvälisen European Values Study 2017 -aineiston Suomea koskevaan kyselyaineistoon. Käsittelyn helpottamiseksi tähän esimerkkiaineistoon on valittu vain osa data-aineiston muuttujista. Toinen harjoitusaineisto pohjautuu International Social Survey Programme 2019 (ISSP) Suomen osa-aineistoon. Tämäkin sisältää vain osan alkuperäisen aineiston muuttujista. Kolmas aineisto pohjautuu Maailmanpankin tarjoamiin väestöaineistoihin vuosilta 2016–2018. Harjoitusaineistot on lueteltu ja ladattavissa omalla sivullaan.

Käsikirjaa saa käyttää vapaasti erilaisiin oppilaitosten opetustarkoituksiin, jolloin siihen tulee viitata tieteellisten viittauskäytäntöjen mukaan. Käsikirjan teksti on pääasiassa lisensoitu Creative Commons BY 4.0 -lisenssillä. Jos jonkin artikkelin lisenssi poikkeaa tästä, sovellettava lisenssi on mainittu tekijätietojen yhteydessä.

Viittausohje Ankkurilinkki ikoni

Verkkosivustoihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin. Jos käsikirjan teksti on lisensoitu jollakin muulla kuin Creative Commons BY 4.0 -lisenssillä, se on mainittu tekijätietojen yhteydessä.

Lähdeluettelossa suositellaan käytettäväksi seuraavia viittausmalleja:

Yleisviittaus verkkokäsikirjaan:

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/>. [Viitattu pp.kk.vvvv.]

Viittaus erityisesti johonkin artikkeliin:

Faktorianalyysi. Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/>. [Viitattu pp.kk.vvvv.]

Jos artikkelilla on mainittu tekijä, viitataan siihen tekijän nimellä. Esimerkiksi numerolukutaidosta kertovaan artikkeliin viitataan tekstissä nimillä (Alastalo & Borg 2010) ja lähdeluettelossa seuraavasti:

Alastalo, Marja & Borg, Sami. Numerolukutaito. Teoksessa Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/>. [Viitattu pp.kk.vvvv.]