Johdatus kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan käyttöön ja perusteisiin

Lukuaika noin 2 min

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan aihealueittaiset tekstit käsittelevät määrällisen tutkimuksen teon eri vaiheita ja analyysimenetelmiä. Se sisältää myös SPSS-tilasto-ohjelmiston verkko-oppaan, tilastollisiin tunnuslukuihin ja menetelmiin liittyviä esimerkkejä ja harjoituksia sekä harjoitusaineistoja.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti yliopistojen yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien johdattaville kursseille. Se soveltuu myös alan aihealueiden opetukseen ja oppimiseen muilla oppialoilla ja muissa oppilaitoksissa. Lisäksi käsikirja tarjoaa hyvän tuen eri alojen seminaari- ja opinnäytetöiden tekoon sekä uusien tutkimusaineistojen keruun suunnitteluun. Käsikirjaa saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

Verkkokäsikirjan tausta-ajatuksena on ollut tuottaa havainnollistavaa, helposti omaksuttavaa materiaalia tutkimusmenetelmien perusasioista niille, jotka opettelevat asiaa vailla aiempia tietoja tai kertaavat jo aiemmin opittua. Lisäksi tavoitteena on madaltaa kynnystä olemassa olevien aineistojen käyttöön. Linkit Tietoarkiston aineistoihin muistuttavat käyttäjiä siitä, että tarjoamme maksutta tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön satoja kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä data-aineistoja, jotka ovat tutkimuksellisesti vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Käsikirja tukee myös aineistojen käsittelyyn välttämättömien välineiden, kuten tilasto-ohjelmistojen, käytön oppimista. Sivustoa voi hyödyntää ilman SPSS-osiota, mikä mahdollistaa muidenkin tilasto-ohjelmistojen vaivattoman käytön käsikirjan sisältöjä hyödyntävillä kursseilla. Toisaalta SPSS-oppimisympäristöä voi hyödyntää aihesivustosta riippumatta, joten se sopii kurssimateriaaliksi myös pelkästään ohjelmiston käyttöön keskittyville kursseille. Ohjelmisto-osion käyttö edellyttää, että käyttäjän tietokoneeseen on asennettu jokin versio SPSS for Windows -ohjelmistosta (vähintään versio 10 tai uudempi). Esimerkit on pääsääntöisesti kuvattu siten, että ne ovat yhteensopivia IBM SPSS 26 -ohjelmistoversion kanssa.

Opettajat ja opiskelijat voivat ladata käsikirjan sisältämiä harjoitusaineistoja omille tietokoneilleen.

Verkkokäsikirjan tavoitteena ei ole korvata alan painettuja oppikirjoja. Se ei myöskään vähennä tilastotieteen perusteiden opettamistarvetta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöille. Käsikirjan näkökulma ja kehittämisen tavoitteet ovat aineisto- ja verkkopainotteisia. Pyrkimyksenä on niin ikään ollut yhteiskuntatieteilijöiden usein vaikeaksi kokeman matemaattisen esitystavan välttäminen.

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan tekijänoikeudet ovat Tietoarkistolla sekä osiot valmistaneilla henkilöillä. Osioiden vastuuhenkilöt on nimetty sisällysluettelossa. Menetelmäosion teksteistä suurin osa on peräisin Mikko Mattilalta ja SPSS-osion Eija Paasolta. Tietoarkistosta tietovarannon toteuttamiseen ovat osallistuneet erityisesti Sami Borg, Jouni Sivonen, Seppo Antikainen, Hannele Keckman-Koivuniemi, Tytti Pasanen, Tuomas J. Alaterä ja Henri Ala-Lahti.