Kirjoittajien vastuualueet

Vastuualueet tekstiosiossa:
EP = Eija Paaso
JS = Jouni Sivonen
MM = Mikko Mattila
SB = Sami Borg
HKK = Hannele Keckman-Koivuniemi +358 40 190 1439
TJA = Tuomas J. Alaterä +358 40 190 1441
AV = Annika Valaranta
HAL = Henri Ala-Lahti
FSD = Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Erillisartikkelien kirjoittajat on nimetty kunkin tekstin alussa.

Johdanto (SB, HKK)

Tutkimusprosessi (MM)

Tutkimusasetelma (MM)

Numerolukutaito (SB, Marja Alastalo)

Tilastot tutkimuksessa (Marja Alastalo & Noora Ellonen)

Tilastollinen päättely (MM)

Kausaalipäättely havaintoaineistoon perustuvassa tutkimuksessa (Karoliina Suonpää)

Aineistotyypit (HKK)

Mittaaminen (EP)

Käsitteiden operationalisointi (EP)

Otantamenetelmät (MM)

Posti- ja verkkokyselyaineiston kokoaminen (SB)

Kyselylomakkeen laatiminen (Lomakesuunnittelu) (SB)

Sosiaalitutkimuksen sosiodemografiset taustamuuttujat (SB, HKK)

Muuttujien muunnokset (MM)

Summamuuttujat (EP)

Puuttuvat havainnot (Ida Arhosalo, Karita Hakala, Lauri Kortelainen,
Tero Lähderanta, Jani Pellinen, Ari Perälä, Juha Karvanen ja Tommi Härkänen)

Havaintojen painottaminen (JS)

Soveltuvan menetelmän valinta (MM)

Keskiluvut (MM)

Hajontaluvut (MM)

Ristiintaulukointi (MM)

Kovarianssi ja korrelaatio (Elina Kestilä-Kekkonen)

Hypoteesien testaus (MM)

Varianssianalyysi (MM)

Regressioanalyysi (Markus Kaakinen, Noora Ellonen, MM)

Faktorianalyysi (MM)

Aineiston dokumentointi ja raportointi (SB)

Numerotulosten esittäminen ja taulukoiden laatiminen (SB)

Graafinen esitys (EP)

SPSS-syntaksin käyttö (AV)

Tilasto-ohjelmat (HAL, TJA) (ks. myös SPSS-etusivu )