Laadullisen aineiston anonymisointi

Arja Kuula-Luumi (viittausohje)

Lukuaika noin 1 min

Laadullisen aineiston anonymisointi helpottaa aineisto-otteiden julkaisua, aineiston käyttöä muihin tutkimuksiin ja aineiston arkistointia.

Aineiston anonymisointi kannattaa huomioida jo aineistonkeruuvaiheessa, sillä huolellisella suunnittelulla anonymisointiin kuluvia resursseja voi säästää huomattavasti. Yksi olennaisista asioista on minimointi, jolla tarkoitetaan keruun suunnittelua niin, että aineisto jo alun alkaen sisältää mahdollisimman vähän henkilötietoja. Aineistonhallinnan käsikirjassa on konkreettisia ohjeita minimointiin:

Anonymisointimenetelmät Ankkurilinkki ikoni

Tässä esiteltäviä keinoja voi soveltaa sekä itse aineistoihin että julkaisuissa esitettäviin otteisiin aineistosta. Ohjeet koskevat vain tekstimuodossa olevaa aineistoa.

Ensimmäinen lähtökohta kvalitatiivisen tekstiaineiston anonymisoinnissa on hävittää aineiston tunnisteita sisältävä taustamateriaalit. Sellaisia ovat esimerkiksi tutkittavien yhteystiedot ja taustatietolomakkeet.

Kun teet muutoksia aineistoon tunnisteita poistaen tai muokkaamalla, merkitse muutokset selkeästi. Voit käyttää merkitsemiseen hakasulkeita: [muutettu teksti] tai tuplahakasulkeita [[muutettu teksti]], jos [yksinkertaisia hakasulkeita] käytetään aineistossa litterointimerkkeinä.

Tavallisesti yksittäisen aineiston anonymisointiin joudutaan käyttämään useaa alla kuvatuista keinoista:

  • Henkilönimien vaihtaminen keksityiksi nimiksi
  • Erisnimien kategorisointi
  • Arkaluonteisten tietojen harkinnanvarainen poistaminen tai muuttaminen
  • Taustatietojen kategorisointi
  • Tunnistetietojen vaihtaminen

Yllä mainitut menetelmät on selitetty havainnollisesti Aineistonhallinnan käsikirjan osiossa Kvalitatiivisen aineiston anonymisointi.

Aineiston anonymisoinnin valmistuttua tulee hävittää myös henkilötietoja sisältänyt alkuperäinen aineisto ja mahdolliset suostumuslomakkeet.