Kyselylomake esimerkit

Tässä esitetään kootusti ne esimerkit joihin jo viitattiin tekstin yhteydessä. Pääset takaisin kyselylomakkeen laatimista käsittelevään lukuun tästä.

1. Lomakkeen laajuus ja ulkoasu Ankkurilinkki ikoni

Laajuudeltaan ja ulkoasultaan malliksi kelpaavia lomakkeita on esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVA:n kyselyissä. Niissä on tosin alusta pitäen tähdätty tiiviiseen, barometrityyppiseen raportointiin. Esim:

Akateemisten tutkimushankkeiden suunnittelemissa kyselyissä lomakkeet laajenevat usein pidemmiksi. Suomen ISSP-aineistoissa käytetyt lomakkeet ovat jo lähellä ihannemitan maksimia. Esim:

2. Vastaamisen yhteismitalliset arviointiperusteet Ankkurilinkki ikoni

Kuvitellaan, että jokin organisaatio haluaisi selvittää sisäisen tiedonkulkunsa toimivuutta, ja että se päätyisi mittaamaan asiaa vain seuraavalla kysymyksellä:

Miten arvioit tiedonsaantia organisaatiomme sisäisestä toiminnasta? (esim. päätösten sisältö, taustat, valmistelu)
Tietoa sisäisestä toiminnasta on tarjolla

 1. täysin riittämättömästi
 2. jokseenkin riittämättömästi
 3. jokseenkin riittävästi
 4. täysin riittävästi
 5. en osaa sanoa

Millaisia ongelmia tähän kysymykseen vastaamisessa ja saaduissa tuloksissa voisi ilmetä? Ensimmäinen pulma voi olla, ajattelevatko vastaajat tilannetta yleensä vai tiedonsaantia vain omalta osaltaan. Yleensä mielipidekyselyissä on tarkoituksenmukaista muotoilla kysymykset siten, että niissä tiedustellaan vastaajan omakohtaista mielipidettä. Mikäli mielipiteet koskevat asioita, joista vastaajalla on omakohtaista kokemusta, kysymys kannattaa kohdentaa tähän kokemukseen.

Esimerkissä olisi myös syytä tiedustella sisäiseen tiedonkulkuun liittyviä asioita aiheryhmiin jaoteltuna (vrt. kysymyksen suluissa mainitut asiat). Olisi voitu kysyä, kuinka paljon vastaajat ovat tekemisissä kunkin osa-alueen kanssa ja mitä mieltä he ovat kuhunkin seikkaan liittyvästä tiedonsaannista.

Toinen ongelma liittyy siihen, millä tavoin kyselyssä pyritään tuottamaan yleistävää tietoa useista osa-alueista koostuvista kokonaisuuksista. Suhteellisen yksityiskohtainen asiakokonaisuuksien osiin jakaminen on suotavaa edellyttäen, että kysely ei laajene liikaa. Yleistävä kokonaiskuva on sitten jälkeenpäin mahdollista koota yhdistämällä yksittäisten kysymysten tuloksia esimerkiksi summamuuttujilla. On huomattava, että nyt esimerkkikysymyksen sisällöllisessä täsmennyksessä esitetään useita aiheita. Ne voivat painottua eri tavoin vastaajien arvioinneissa.

Voidaan myös kysyä, onko sisäisestä toiminnasta tarjolla olevan tiedon määrä ainoa olennainen arvioinnin kohde. Nyt kysymyksen eri osissa puhutaan ensin tiedonsaannista, mutta vastausvaihtoehtoihin johtavassa osassa kapeammin ensin vain 'tarjolla olemisesta' ja sitten vastausvaihtoehdot liitetään vain tietojen tarjolla olemisen riittävyyteen.

Tällaiset epäjohdonmukaisuudet saattavat johtaa siihen, että kysymyksiin vastataan ei-toivotulla tavalla erilaisin arviointiperustein. Vastaamisperusteiden yhteismitallisuus on koetteilla tavanomaisesti myös silloin, kun kysymykset tai vastausvaihtoehdot ovat liian pitkiä tai vaikeaselkoisia. Ylipitkät kysymyslauseet sisältävät herkästi enemmän kuin yhden kysymyksen ja juuri siksi ne tulisi jakaa osiin tai keskittyä kysymään vain olennaisinta asiaa.

3. Esimerkkejä sinuttelevista ja teitittelevistä lomakkeista Ankkurilinkki ikoni

4. Mittaamisen näennäistarkkuus Ankkurilinkki ikoni

Eräässä tutkimuksessa vastaajia pyydettiin kuvaamaan lämpömittariasteikolla -50 ... +50 suhtautumistaan yhteiskunnallisiin ryhmiin ja tahoihin. Vastaavantyyppinen asenneskaala esiintyy joissakin muissa tutkimuksissa hieman erilaisella asteikolla nollasta sataan (0-100). Monet vastaajat eivät kuitenkaan käyttäneet lainkaan mielellään asteikon negatiivisia arvoja vaan arvioivat ryhmiä lähinnä välillä 0 ... +50. Toiset vastaajat taas käyttivät skaalaa koko laajuudessaan, mikä heikensi tulosten luotettavuutta.

Joskus suhtautumista joihinkin asioihin pyydetään ilmaisemaan sijoittamalla oma kanta ainakin näennäisesti ei-numeeriselle ulottuvuudelle, jolla on sanoin nimetyt ääripäät:

Esimerkiksi:

Kuva näennäistarkkuuden ääripäistä.

Janoille merkityt vastaukset olisi mahdollista koodata jopa millimetrin tarkkuudella. Mutta kertoisivatko itsesijoitukset vastaajan suhtautumisesta tarkemmin kuin vastaukset esimerkiksi viisiportaiseen sanalliseen skaalaan? Ainakin hyvin tiheän skaalan käyttäminen lisää erilaisten vastaamistapojen riskiä.

5. Avoin kysymys Ankkurilinkki ikoni

Täysin avoin kysymys voi koskea hyvinkin laaja-alaista aihealuetta, kuten suhtautumisen tai toiminnan vapaamuotoisia perusteluja tai jonkin muun asian vapaamuotoista arviointia. Esimerkiksi:

"Mitä mieltä olette Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa?"

"Miksi ette ole osallistunut yhdistyksen toimintaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?"

Tutkija voi halutessaan lisätä avoimeen kysymykseen myös erilaisia täsmentäviä vastausohjeita; esim. "arvioi asiaa ... siitä ja siitä ... näkökulmasta". Mikäli avoimeen kysymykseen on odotettavissa paljon erilaisia mainintoja samalta vastaajalta, voi täsmennys koskea lueteltavien asioiden määrää, esimerkiksi "mainitse korkeintaan niin ja niin monta kohtaa". Myös itse kysymyslauseeseen voi liittää erilaisia rajauksia, kuten pyynnön mainita vain tärkein tai tärkeimpiä asioita.

Puoliavoimeen kysymykseen voidaan yhdistää strukturoitu ja avoin osuus. Ensin voidaan esimerkiksi kysyä jotakin vastausvaihtoehdoilla kyllä/ei ja pyytää perustelemaan vastaus avoimella kysymyksellä. Perustelujen tivaaminen vain strukturoidun kysymyksen tiettyyn vastauskategoriaan vastanneilta on kuitenkin usein johdattelevaa. Mikäli lomakkeessa pyydetään esimerkiksi perustelemaan vain kielteisiä vastauksia, ovat kysymykset (ja tutkimuksen tavoitteetkin) herkästi epätasapainoisia (ks. kohdan 11 esimerkit).

Avointa kysymyksenasettelua voidaan käyttää myös silloin, kun lomakkeessa ei tilanpuutteen vuoksi ole mahdollista luetella kaikkia vaihtoehtoja (esim. vastaajan asuinkunta). Mikäli vastausvaihtoehtojen listasta voi tehdä liitteen lomakkeeseen, vastaajaa on mahdollista pyytää merkitsemään vastauskenttään oikeaa vaihtoehtoa vastaava numero. Esimerkiksi verkkokyselyihin verrattuna tilaa vievien lisätietojen antaminen on postikyselyissä hankalaa (ks. myös avointen kysymysten koodaus).

6. Vastausohjeet Ankkurilinkki ikoni

6a Lomakkeen alun yleinen vastausohje

Kyselyyn vastaamiseen liittyviä yleisiä asioita kuten saatteita käsitellään tietovarannon luvussa posti- ja verkkokyselyaineiston kokoaminen. Kyselylomakkeen alkuun on syytä aina suotavaa liittää seuraavan esimerkin tapainen yleinen vastausohje.

"Valitse jokaisen kysymyksen kohdalla omaa näkemystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto laittamalla rasti ruutuun. Muutamassa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan."

(Lähde: FSD3431 ISSP 2019: eriarvoisuus V: Suomen aineisto)

6b Sisällölliset ja tekniset täsmennykset

Seuraavassa kysymysluonnoksessa on useita sisällöllisiä ja teknisiä täsmennyksiä. Luottamustehtävissä toimimisen ajankohta ja huomion kiinnittäminen vain varsinaisiin jäsenyyksiin ovat sisällöllisiä täsmennyksiä. Teknisiä vastausohjeita ovat mm. A- ja B-kysymysten erottaminen toisistaan mainitsemalla asteikkojen erot sekä se, että B-kysymykseen vastataan oikeanpuoleisessa sarakkeessa olevilla numeroilla.

A) Missä luottamustehtävissä toimitte tai olette toiminut? (varajäsenyyksiä ei huomioida; asteikko 1–3)
B) Entä missä luottamustehtävissä olisitte kiinnostunut toimimaan? Rengastakaa oikeanpuoleisesta pystysarakkeesta kaikki ne tehtävät (1–10), joissa ette toimi nyt, mutta jotka kiinnostaisivat Teitä.

Taulukko 1. Esimerkki vastausasteikosta, jossa tiedustellaan eri luottamustehtävissä toimimista.
A B
Toimin tällä hetkellä Olen toiminut, en toimi enää En ole toiminut koskaan Olen kiinnostunut toimimaan
Tehtävä 1 1 2 3 1
Tehtävä 2 1 2 3 2
Tehtävä 3 1 2 3 3
Tehtävä 4 1 2 3 4
Tehtävä 5 1 2 3 5
Tehtävä 6 1 2 3 6
Tehtävä 7 1 2 3 7
Tehtävä 8 1 2 3 8
Tehtävä 9 1 2 3 9
Tehtävä 10 1 2 3 10

Oikean vastauspaikan osoittaminen onnistuu moniosaisen kysymyksen sisällä kysymystekstiin rakennetuin sanallisin täsmennyksin (vrt. edellinen kaksiosainen esimerkkikysymys). Vastaajien siirtäminen kysymysten yli seuraaviin kysymyksiin (eli ns. hypyt) on merkittävä kyselylomakkeeseen riittävän näkyvästi.

Lähtökysymyksessä siirto voidaan merkitä tiettyjen vastausvaihtoehtojen perään:

Kysymys 21. Onko sinulla voimassa oleva, auton ajamiseen tarvittava ajokortti?

 1. Kyllä
 2. Ei » siirry kysymykseen 28

Siirtoa koskeva huomautus voidaan kirjoittaa myös kysymyksen jälkeen:

Kysymys 21. Onko sinulla voimassa oleva, auton ajamiseen tarvittava ajokortti?

 1. Kyllä
 2. Ei
HUOM! Ajokortittomat eli kysymykseen 21 'ei' vastanneet siirtyvät kysymykseen 28 (sivu 7).

Ennen tulokysymystä voi olla jälleen tarpeellista huomauttaa lomakkeessa siitä, että kaikki vastaavat seuraavaan kysymykseen. Oikean vastauspaikan selkeä osoittaminen on siis erittäin tärkeätä erityisesti kirjekyselyissä, joissa vastaajalla ei yleensä ole käytettävissään muita kuin kirjallisia vastausohjeita. Käyntikyselyissä haastattelija voi hoitaa asian ja esimerkiksi puhelin- ja verkkokyselyissä hypyt voidaan automatisoida lomakkeeseen.

7. Monivalintakysymys dikotomisin vastausvaihtoehdoin Ankkurilinkki ikoni

Dikotomisia eli kahden vastausvaihtoehdon monivalintakysymyksiä käytetään muun muassa selvitettäessä erilaisten toimintojen käyttöä ja tuntemusta, tai valittaessa lukuisista eri ominaisuuksista soveltuvimpia. Koska vastausvaihtoehdoiltaan dikotomisiin monivalintakysymyksiin on suhteellisen nopeaa vastata, niitä käytetään runsaasti myös erilaisten asioiden karkean tärkeysjärjestyksen kartoittamiseen.

Ideana on, että vastaajat arvioivat kutakin yksittäistä asiaa joko kyllä/ei -skaalalla tai merkitsevät esimerkiksi vastausruutuihin kaikki kysymykseen tulevat kohdat. Tuloksia koottaessa useimmin mainitut tulkitaan vastaajille keskimäärin tärkeimmiksi. Esimerkiksi Euroopan unionin komission teettämät eurobarometrit sisältävät runsaasti seuraavan esimerkin kaltaisia monivalintakysymyksiä dikotomisin vastausvaihtoehdoin:

Mitä Euroopan unioni merkitsee Teille henkilökohtaisesti? (QA9 - näyttö - luettele - useampi vastaus mahdollinen.) (ZA7576 Eurobarometri 91.5: kesä-heinäkuu 2019)

 1. Rauhaa
 2. Taloudellista hyvinvointia
 3. Demokratiaa
 4. Sosiaaliturvaa
 5. Vapautta matkustaa, opiskella ja tehdä työtä kaikkialla Euroopan unionissa
 6. Kulttuurista monimuotoisuutta
 7. Painavampaa sananvaltaa maailmassa
 8. Euroa
 9. Työttömyyttä
 10. Byrokratiaa (virkavaltaisuutta)
 11. Varojen haaskausta
 12. Kulttuuri-identiteettimme menettämistä
 13. Enemmän rikollisuutta
 14. Riittämätöntä ulkorajojen valvontaa
 15. Muuta (spontaani)
 16. EOS

8. Monivalintakysymys rajatuin vastausmäärin Ankkurilinkki ikoni

Kaikista monivalintakysymyksen yksittäisistä kohdista ei ole pakko tehdä data-aineistoon omia muuttujia. On myös mahdollista pyytää vastaajia mainitsemaan suurestakin arvioitavien asioiden joukosta korkeintaan tietty määrä asioita. Tällöin vastaukset voidaan tallentaa korkeintaan siihen määrään muuttujia kuin vastaajia on pyydetty nimeämään asioita. Seuraavan esimerkin vastaukset voitaisiin tallentaa kolmeen muuttujaan arvoilla 1-10. (Käytännössä kukin tavoite siis voitaisiin koodata myös omaan muuttujaan, mutta silloin datatiedoston tallentamistyön määrä kasvaisi.)

Rengasta alla olevasta numerosarakkeesta korkeintaan kolme tavoitetta, joita kuntamme sosiaali- ja terveystoimessa tulisi erityisesti painottaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Taulukko 2. Esimerkki monivalintakysymksen vastausasteikosta, jossa pyydetään valitsemaan rajallinen määrä vaihtoehtoja.
Tavoite A 1
Tavoite B 2
Tavoite C 3
Tavoite D 4
Tavoite E 5
Tavoite F 6
Tavoite G 7
Tavoite H 8
Tavoite I 9
Tavoite J 10

9. Järjestyslukuasteikolliset monivalintakysymykset Ankkurilinkki ikoni

Tutkijan on usein saatava monivalintakysymyksellään dikotomisia vastausvaihtoehtoja tarkempaa tietoa. Silloin vastaajia voi pyytää asettamaan arvioitavia asioita tärkeysjärjestykseen. Kun asioita on paljon, esimerkiksi kymmeniä, on harvoin kuitenkaan järkevää pyytää vastaajaa asettamaan kaikki vastaukset preferenssijärjestykseen. Tavanomaista on tiedustella kolmesta viiteen tärkeintä asiaa ja teknisesti tämän voi toteuttaa monin eri tavoin. Joka tapauksessa vastaamisessa käytettävät merkinnät on ohjeistettava riittävän yksityiskohtaisesti.

Pari esimerkkiluonnosta:

Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä omassa elämässäsi? Merkitse viivoille tärkein numerolla yksi (1.) toiseksi tärkein numerolla kaksi (2.) ja kolmanneksi tärkein numerolla kolme (3.)

Taulukko 3. Esimerkki monivalintakysymyksen vastausasteikosta, jossa pyydetään asettamaan vaihtoehtoja tärkeysjärjestykseen.
Asia A ____
Asia B ____
Asia C ____
Asia D ____
Asia E ____
Asia F ____
Asia G ____
Asia H ____

tai

Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä omassa elämässäsi? Rengasta riveiltä tärkein, toiseksi tärkein ja kolmanneksi tärkein. (Kultakin riviltä vain yksi rengastus.)

Taulukko 4. Vaihtoehtoinen tapa pyytää vastaajaa asettamaan vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen.
Asia A Asia B Asia C Asia D Asia E Asia F Asia G Asia H
1. tärkein asia 1 2 3 4 5 6 7 8
2. tärkein asia 1 2 3 4 5 6 7 8
3. tärkein asia 1 2 3 4 5 6 7 8

Vertailevassa sosiaalitutkimuksessa on käytetty täydelliseen tärkeysjärjestykseen perustuvaa mittaamistapaa muun muassa kartoitettaessa ihmisten arvostuksia. Yleensä ottaen preferenssikysymysten käyttö on tarkoituksenmukaista silloin kun arvioitavat asiat ovat vastaajille riittävän tuttuja. Näin lienee asian laita ainakin arvostuksiin ja ajankäyttöön liittyvien asioiden kohdalla. Suhtautumista hyvin abstrakteihin asioihin ei kannata mitata liian tarkoin preferenssimittauksin.

Vastaajien itse täyttämissä lomakkeissa on ongelmana myös se, että vastaajat eivät aina noudata vastausohjeita; merkintöjä tehdään enemmän kuin on pyydetty tai järjestyslukuja ei käytetä kuten on ohjeistettu. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti lomakkeiden tallennusvaiheessa ja saattaa vääristää tuloksia osioiden alkupäässä mainittujen asioiden hyväksi. Tällaisia ongelmia voidaan vähentää suunnittelemalla lomakkeiden tallennus siten, että virheellisesti täytettyjä lomakkeita kohdellaan eri asiasisältöjen kannalta tasapuolisesti.

10. Toisensa poissulkevat vastausvaihtoehdot Ankkurilinkki ikoni

Strukturoituihin kyselylomakkeisiin perustuvien tutkimustulosten reliabiliteetti riippuu huomattavassa määrin siitä, kuinka onnistuneesti kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot kattavat tutkimuskohteet. Vaihtoehtojen onnistuneisuus riippuu erityisesti kahdesta asiasta: siitä kuinka laaja-alaisesti ja tasapainoisesti vastausvaihtoehdot kattavat tutkittavan ilmiön, ja kuinka hyvin ne tukevat perusteiltaan yhtenevää vastaamistapaa. Viimeksi mainittu edellyttää yleensä sitä, että vastausvaihtoehdot eivät sisällä vastauksia muihin kuin kysyttyyn kysymykseen, ja että vaihtoehdot ovat toisensa poissulkevia.

Toisensa poissulkevuuden kriteeri jää noudattamatta tyypillisesti silloin, kun numeerisesti määritellyt vastausvaihtoehdot ovat jääneet päällekkäisiksi. Näin on esimerkissä 10a ja tarkkaan ottaen myös esimerkin 10b asukasmääriin perustuvassa kuntakokoluokituksessa:

Esimerkki 10a:

Kuinka monena päivänä viikossa seuraat televisiosta kotimaisia viihdesarjoja?

 1. Kerran viikossa
 2. 2–3 krt viikossa
 3. 3–5 krt viikossa
 4. 5–7 krt viikossa

Esimerkki 10b:

Mikä on kotikuntanne nykyinen asukasmäärä?

 1. Alle 5000 asukasta
 2. 5000–10 000 asukasta
 3. 10 000–50 000 asukasta
 4. 50 000–100 000 asukasta
 5. 100 000 asukasta tai enemmän

Kysymysten vastausvaihtoehtojen taitekohdat tulisi määritellä yksikäsitteisesti siten, että tasaluvut eivät kuulu kahteen eri luokkaan. Esimerkissä 10a on lisäksi ilmeistä, että mainitun asian mittaaminen päivinä viikossa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisin mittayksikkö, ja että kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen välillä on muutakin ristiriitaa. Mikä voisi olla soveltuvampi tapa mitata kotimaisten viihdeohjelmien katselumäärää?

Sanallisesti määriä kuvailevissa luokituksissa ovat usein ongelmana myös taitekohtien katvealueet, ei pelkästään vaihtoehtojen päällekkäisyys. Esimerkissä 10c esiintyy kuitenkin molempia, joskaan kummassakaan tapauksessa puutteet eivät ole suuria. Oletetaan, että tutkija haluaisi selvittää tietyn radiokanavan uutislähetysten keskimääräistä kuuntelemisaktiivisuutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta, ja että hän laatisi mittaria varten seuraavan vastausskaalan:

Esimerkki 10c:

 1. Useita kertoja päivässä
 2. Päivittäin
 3. Muutaman kerran viikossa mutta en päivittäin
 4. Kerran pari viikossa
 5. Kerran pari kuukaudessa
 6. Harvemmin tai en koskaan

Vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä on toki koko vastausskaalaa ajatellen selvä eroavuus: luultavasti useimmat vastaajat ymmärtäisivät äärivaihtoehdon 'useita kertoja päivässä' siten, että se kuvaa vähintään kahdesti päivässä tapahtuvaa asiaa. 'Päivittäin' -vaihtoehto ei sitä vastoin rajaa asiaa määrällisesti yhtä selvästi, joskin luultavasti useimmat vastaajat ymmärtäisivät sen vaihtoehtojen 1 ja 3 väliin sijoittuvaksi, vain kerran päivässä tapahtuvaksi asiaksi. Pilkuntarkasti tarkasteltuna vaihtoehdoilla 1 ja 2 on näin muotoiltuina päällekkäisyysriski, joten 'päivittäin' voitaisiin korjata esimerkiksi vaihtoehdolla 'kerran päivässä'.

Mittaamisen katvealueet jäävät tässä vastausskaalassa selvimmin vaihtoehtojen 4 ja 5 väliin. Esimerkiksi kolme kertaa kuukaudessa on vähemmän kuin kerran viikossa mutta joidenkin mielestä enemmän kuin pari kertaa kuukaudessa. Pitäisikö vastausvaihtoehdot muuttaa kokonaan numeerisiksi tai yhdistää vahvemmin numeerista ja sanallista kuvailua?

Skaalan muuttaminen kokonaan numeeriseksi voisi olla hankalaa, koska ihmiset ovat tottuneet puhumaan ja ajattelemaan pitkän ajan kuluessa tapahtuvaa toimintaa päiviin, viikkoihin ja kuukausiin väljemmin liittyvillä termeillä. Muistinvaraisia asioita ei pidä myöskään kysyä liian tarkasti, koska silloin vastaaminen käy hankalaksi, ja se voi puolestaan vaikuttaa vastausprosenttiin. Kompromissiratkaisun voisi tarjota seuraava vaihtoehtolista. Tosin siihen ei liene yhtä helppoa vastata kuin edelliseen esimerkkiin.

Esimerkki 10d:

 1. Ainakin kahdesti päivässä
 2. Noin kerran päivässä
 3. Noin 4–6 kertaa viikossa
 4. Noin 1–3 kertaa viikossa
 5. Noin 1–3 kertaa kuukaudessa
 6. Harvemmin tai en koskaan

Eksaktin kvantitatiivisesti määriteltyjen vastausvaihtoehtojen mittareissa on yleensä verraten yksinkertaista muodostaa toisensa poissulkevia vastausvaihtoehtoja. Sanallisia vaihtoehtoja käytettäessä sisällöllisesti tarkoituksenmukaisten ja teknisesti toimivien skaalojen rakentaminen on huomattavasti työläämpää. Seuraava esimerkki ilmentää useita asiaan liittyviä tyypillisiä ongelmia silloin, kun lyhyt kysymys ryöstäytyy vaihtoehtojensa kautta aiottua monialaisemmaksi:

Esimerkki 10e:

Autojen pysäköintitilaa keskustassa

 1. on nykyisellään sopivasti
 2. on vähennettävä, jotta saadaan tilaa muille toiminnoille
 3. on rakennettava maan päälle
 4. tulee rakentaa maan alle vähentämättä maanpäällisiä pysäköintipaikkoja
 5. tulee siirtää maan alle siten, että samalla vähennetään maanpäällisiä pysäköintipaikkoja

Oheisen kysymyksen ongelma on siinä, että yhteen ja samaan kysymykseen on ahdettu liian monen kysymyksen eväät. Tällaisessa tapauksessa vaihtoehdot eivät juurikaan voi muodostua toisensa poissulkeviksi, eikä kysymyksellä muutoinkaan saada tasapainoista kuvaa sen sisältämiin asioihin liittyvistä mielipiteistä. Kysymyksessähän ollaan kiinnostuneita ainakin siitä, mitä vastaajat ajattelevat

 • keskustan pysäköintitilojen nykyisestä määrästä yleensä (vaihtoehto 1),
 • tarpeesta saada tilaa muille toiminnoille keskustassa (vaihtoehto 2),
 • keskustan pysäköintitilojen rakentamistarpeesta ja tarkemmasta sijainnista (vaihtoehdot 3, 4 ja 5)
 • keskustan maanpäällisten tilojen määrästä (vaihtoehdot 4 ja 5),
 • keskustan pysäköintitilojen rakentamistarpeesta maan alle (vaihtoehdot 4 ja 5) sekä
 • tarpeesta käsitellä keskustan pysäköintitilojen rakentamista kokonaisuutena, jossa uusien paikkojen rakentaminen voisi vaikuttaa olemassa olevien paikkojen määrään (vaihtoehdot 4 ja 5).

Kysymys tulisikin jakaa osiin ja muodostaa tarvittaessa aihealueita koskevia erillisiä kysymyksiä toimivine vastausvaihtoehtoineen. Tämä neuvo pätee hyvin usein niihin tilanteisiin, joissa kysymyksestä tuntuu olevan vaikeaa muodostaa tasapainoista ja vaihtoehdoiltaan toisensa poissulkevaa skaalaa.

11. Johdattelevat ja epätasapainoiset kysymykset Ankkurilinkki ikoni

Kyselytutkimuksen tulokset ovat hyvin konkreettisesti sidoksissa kysymyksenasetteluun. Saadakseen tieteellisesti päteviä tuloksia tutkijan tulee suunnitella lomakkeen kysymykset siten, että kysymyslauseet ja vastausvaihtoehdot muodostuvat riittävän kattaviksi ja tasapainoisiksi, unohtamatta kuitenkaan riittävää tiiviyttä ja sanavalintojen yksinkertaisuutta.

Seuraavassa muutama esimerkki tyypillisesti epätasapainoisista kysymyksistä ja niiden vastausvaihtoehdoista:

11a:

Ovatko talvet tulleet lämpimämmiksi viime vuosina?

 1. Hyvin paljon lämpimämmiksi
 2. Melko paljon lämpimämmiksi
 3. Jonkin verran lämpimämmiksi
 4. Eivät ole tulleet lämpimämmiksi

Jos vastasit "eivät ole tulleet lämpimämmiksi", perustele kantasi:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11b:

Pitäisikö ministerin X erota tehtävästään ...... vuoksi?

 1. Ehdottomasti pitäisi
 2. Ei pitäisi
 3. En osaa sanoa

11c:

Kuinka riittävästi järjestön X toiminnassa on yleensä ottaen otettu huomioon jäsenkunnan mielipiteet?

 1. Täysin riittävästi
 2. Melko riittävästi
 3. Ei kovinkaan riittävästi
 4. Ei lainkaan riittävästi

Sarjan kaikkia kolmea kysymystä yhdistää se, että vastauksen suunta ikään kuin oletetaan ja annetaan jo kysymyslauseessa. Tasapainoinen kysymyksenasettelu keskittyisi käsityksiin talvien keskimääräisestä lämpötilasta, ministerin toimien arvioinnista eroamismahdollisuuden ja työssä jatkamisen näkökulmasta, sekä siihen, missä määrin jäsenkunnan mielipiteet ovat tulleet huomioon otetuiksi järjestön toiminnassa. Vastausvaihtoehtojen tulisi tällöin vaihdella keskimäärää kylmemmästä keskimäärää lämpimämpään, työstä eroamisesta työssä jatkamiseen ja täysin riittävästä huomioon ottamisesta täysin riittämättömään huomioon ottamiseen.

Käytännössäkin valitettavan yleinen johdattelukeino on jättää kysymättä esimerkiksi kyselyn teettäjälle epäedullisia asioita tai painottaa ja täsmentää kysymysten sisältöalueita tarkoitushakuisesti. Paljon yleisempää lienee kuitenkin johdattelevien kysymysten laatiminen tiedostamatta niiden epätasapainoisuutta.

Nyrkkisääntö 1: Asenteita mittaavissa kysymyksissä tasapainoisen vastausasteikon tulee yleensä sisältää kaksi toisilleen vastakohtaista ääripäätä sekä neutraali vastausvaihtoehto.

Nyrkkisääntö 2: Kysymyslauseen tulee yleensä sisältää viittauksia joko molempiin vastausskaalan ääripäihin tai ei kumpaakaan niistä.

Esimerkiksi:

Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä?

tai

Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavista väitteistä?

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa