SPSS-ohjelmiston ikkunat

Tässä osiossa tutustut SPSS-ohjelmiston ikkunoihin. Esimerkkiaineistona käytetään osaa European Values Study 2017 -tutkimuksen Suomen aineistosta, osaEVS.

Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

SPSS-ohjelmistossa on kolme pääikkunaa:
 1. IBM SPSS Statistics Data Editor, jossa aineisto on havaintomatriisina muuttujamäärityksineen. (Data Editor)
 2. IBM SPSS Statistics Syntax Editor, jossa on toimintojen syntaksit eli SPSS-ohjelmiston omat komennot. (Syntax Editor)
 3. IBM SPSS Statistics Viewer, johon tulostuvat taulukot ja kuviot. (Viewer)

Ikkunan nimi näkyy ikkunan vasemmassa yläreunassa. Sen eteen tulostuu Data Editor -ikkunassa käsiteltävän datatiedoston nimi, ja syntax- ja viewer -ikkunoihin Syntax1 tai Output1, jollei niiden sisältöä ole tallennettu jollekin nimelle.


Data Editor Ankkurilinkki ikoni

Ensimmäiseksi SPSS:ssä avautuu aineiston tallentamiseen ja muokkaukseen tarkoitettu ikkuna: Data Editor. Data Editorissa on data eli havaintoaineisto ja sen määritykset. Havaintoaineisto määritellään, syötetään, muokataan ja tallennetaan Data Editorissa.

Data Editorissa on KAKSI NÄKYMÄÄ:

Data View ja Variable View

Data View -näkymässä havaintoaineisto on matriisimuodossa eli riveillä ja sarakkeilla.

Data View-näkymä

Tämä ikkuna on havaintoaineiston syöttämistä varten. Aineistoa voidaan tässä myös korjailla solu kerrallaan eli voidaan muuttaa yksittäistä arvoa. Näin voidaan korjata esim. yksittäisiä tallennusvirheitä.

Variable View -näkymässä ovat muuttujat allekkain määrityksineen:

Variable View-näkymä

Myös Variable View -näkymässä voidaan aineistoon tehdä korjauksia ja muutoksia. Variable View -näkymässä tehdyt määritykset ovat aina muuttujakohtaisia. Havaintoaineisto tallentuu aina määrityksineen.

Havaintotiedoston tunnus on .sav . Se sisältää molemmat näkymät. Havaintotiedosto voidaan tallentaa myös esim. portable-muotoisena, jolloin pääte on .por ja tiedosto on varmimmin luettavissa kaikilla SPSS-ohjelmistoversioilla ja myös tietyillä muilla ohjelmilla. Näistä enemmän otsikon havaintoaineiston tallentaminen alla.


Data View ja Variable View -näkymien ylälaidasta avautuvat samat toimintovalikot: File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Add-ons, Window ja Help. (Katso luku SPSS:n valikoista.) Seuraavaksi käytetään Analyze-valikkoa frekvenssitaulukon tulostamiseksi.

Tässä yhteydessä teet frekvenssitaulukon sen vuoksi, että voit Frequencies-toimintoa käyttämällä tutustua Output-ikkunaan ja Syntax-ikkunaan.

 • Valitse Analyze -valikosta Descriptive Statistics ja edelleen Frequencies...
 • Ensimmäiseksi voit tyhjentää kaikki mahdolliset aiemmat valinnat: paina Reset -painiketta.
 • Etsi luettelosta syntymävuosimuuttuja Mikä on syntymävuotesi [q64]. Valitse se hiirellä ja siirrä Variables-laatikkoon klikkaamalla ikkunan keskellä olevaa nuoli-näppäintä. (Saat muuttujan koko otsikon ja nimen näkyviin siirtämällä kursorin muuttujan kohdalle.)
 • Hyväksy valintasi Paste-painikkeella.
 • Normaalisti käytät OK-painiketta, mutta Paste-painiketta käyttämällä ohjelma kirjoittaa toiminnon syntaksin (ts. SPSS-ohjelmiston komennon) Syntax-ikkunaan, jossa se voidaan suorittaa ja tallentaa. Huomaa, että Paste-painikkeen käyttäminen ei suorita komentoa, vaan ainoastaan kirjoittaa syntaksin Syntax-ikkunaan.
 • Jos ehdit jo painaa OK-painiketta, valitse uudelleen:
  Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies... ja paina Paste-painiketta.
 • Syntax-ikkunaan on kirjoittunut Frequencies-toiminnon syntaksi:

  FREQUENCIES VARIABLES=q64
  /ORDER=ANALYSIS.

 • Jos Syntax-ikkuna ei avautunut automaattisesti, avaa se kuvaruudun alareunasta Windowsin tehtäväpalkista tai valitsemalla SPSS:n Window-valikosta Syntax1 - IBM SPSS Statistics Syntax Editor.

Syntax Editor Ankkurilinkki ikoni

Syntax-ikkunaan kannattaa tulostaa ja tallentaa sellaiset SPSS-toiminnot (komennot), joita mahdollisesti tarvitaan myöhemmin.

Tällöin on mahdollista:

1. Muuttujamuunnosten tarkistaminen: Voi olla, että haluat myöhemmin katsoa esim.

 • millaisen ikäluokituksen tarkkaan ottaen olet tehnyt tai
 • mitä muuttujia olet ottanut summamuuttujaan mukaan tai
 • oletko tehnyt komennoissa jonkin virheen ja korjata sen.

Samojen SPSS-toimintojen uudelleen käyttäminen:

 • Joskus esim. rekisteriaineistoille toteutetaan samoja monimutkaisia SPSS-ajoja toistuvasti. (Ko. siis jatkuvaan seurantaan kerätyt aineistot, ei siis erityisesti yhtä tarkoitusta varten kerätyt tutkimusaineistot). Tällöin SPSS-toimintojen syntaksit kannattaa tallentaa Syntax-ikkunassa tiedostoksi.
 • Postikyselyissä lomakkeet eivät palaudu kaikki kerralla, minkä vuoksi havaintoaineiston alustava käsitteleminen aloitetaan usein vajaalla aineistolla. Lopullista aineistoa on kätevä käsitellä Syntax-editorissa luettavilla valmiilla komennoilla.
 • Syntax-editorissa SPSS-komentoihin on myös helppo tehdä pieniä muutoksia, kuten muuttujanimien vaihtoja.

Tehokas työskentely:

 • osaavissa käsissä työskentely on nopeampaa kuin valikoiden kautta,
 • jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä vain syntaksin kautta,
 • SPSS:n versioerot vaikuttavat vain vähän, jos ollenkaan, syntaksiin.

Analyze-valikosta valitut toiminnot, kuten frekvenssitaulukon tai ristiintaulukon tekeminen, ovat useimmiten niin helppoja ja/tai ainutkertaisia, että niiden syntaksia ei ole tarpeen tallentaa. Yleensä Transform-valikosta valittuja toimintoja tarvitaan myöhemmin, sillä niillä tehdään muuttujamuunnoksia, kuten luokituksia.

Yksinkertaisimpia toimintoja käytettäessä sääntönä voidaan pitää sitä, että toiminnot, jotka eivät saa aikaan näkyvää tulostusta, viedään Paste-painikkeella Syntax-ikkunaan. Muulloin käytetään OK-painiketta, ellei ole perusteltua syytä tallentaa näidenkin toimintojen syntakseja.

Jos samaa aineistoa koskevia SPSS-komentoja on kohtuullinen määrä, ne kannattaa kommentteineen tallentaa kaikki yhteen Syntax-tiedostoon. Syntax-tiedoston tunnus on .sps. Virheelliset komennot tai tarpeettomat kokeilut kannattaa poistaa syntaksista, erityisesti jos syntaksi tallennetaan. Muuten ne saattavat jäädä kummittelemaan myöhempäänkin analyysiin.


Syntax-ikkunassa voi tekstiä kirjoittaa ja editoida normaaliin tapaan. Siinä kirjoitettavilla SPSS-komennoilla on kuitenkin monia sääntöjä. Jokainen komento päättyy pisteeseen, mutta komento voi jatkua usealle riville.

Jos teet paljon SPSS-ajoja, syntaksien tuntemisesta on hyötyä. Niistä saat lisätietoa Help-valikon Command Syntax Reference -oppaasta (spssbase.pdf). Paste-toimintoa käyttämällä syntaksit tulevat tutuiksi.

Syntax-editorissa voidaan kirjoittaa myös kommenttirivejä. Ne eivät ole SPSS:lle annettuja komentoja, vaan suoritettavaa syntaksia kommentoivia ja selittäviä tekstejä. Myös kommenttirivi voi jakautua useammalle riville. Se alkaa aina tähdellä * ja päättyy pisteeseen.

Tässä luvussa teit aiemmin frekvenssitaulukon syntaksin. Kokeile nyt kommentointiominaisuutta lisäämällä FREQUENCIES-komennon yläpuolelle tyhjä rivi ja kirjoita seuraava kommenttirivi:

* SYNTYMÄVUOSIMUUTTUJAN FREKVENSSIJAKAUMA.

Toteuta FREQUENCES-toiminto:

Syntax-editorin ominaisuuksiin kuuluu, että suoritettavaksi haluttu SPSS-komento on aktivoitava toteuttamaan sen määrittelemä toiminto. Toiminto voidaan toteuttaa Syntax-editorissa Run-valikon komennoilla tai seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Maalaa suoritettava komento (koko teksti) hiirellä. TARKISTA!
 • Valitse hiirellä työkalurivin Run Selection -pikakuvake (vihreä oikealle osoittava nuoli). Nyt ohjelma tulostaa Output-ikkunaan iän frekvenssitaulukon.

Kun Paste-komennolla kirjoitetaan komentorivejä Syntax Editor -ikkunaan, kertyy niitä sinne ajan myötä useita. Uusi komento tulostuu listan viimeiseksi. Kun komentoja toteutetaan maalaamalla ne hiirellä ja painamalla Run Selection -painiketta, pitää olla tarkkana, että poimii juuri oikeat rivit Syntax-ikkunasta. Komennot alkavat ensiksi suoritettavan toiminnon nimellä ja komentoja voi kerralla toteuttaa useita. Jos komentoon kuuluu mukaan Execute-komento (kuten vaikkapa muuttujamuunnoksissa), myös se pitää muistaa maalata hiirellä.

Syntaksien käytöstä voit lukea lisää luvusta SPSS-syntaksin käyttö.


Output - SPSS Viewer Ankkurilinkki ikoni

Output-ikkunassa näkyvät kaikki SPSS-ohjelmiston tulostukset:

 • käytetyn aineiston nimi, taulukot, tunnusluvut ja kaikki muut tilastollisiin menetelmiin liittyvät tulostukset;
 • samoin kuviot;
 • ja myös muuttujainfo sekä varoitukset ja virheilmoitukset.

Output-ikkuna jakaantuu kahteen osaan:
Vasemmassa reunassa olevaan jäsennykseen ja oikeassa reunassa olevaan varsinaiseen tulostusikkunaan. Output-ikkunan jakaumataulukoiden ulkonäkö saattaa poiketa alla olevasta kuvasta. Taulukoiden ulkonäön voi määrittää ohjelman sisällä. Kaikissa frekvenssitaulukoissa on kuitenkin samat sarakkeet.

Output-ikkunan ulkonäkö

Jäsennyksen avulla on mahdollista etsiä tietty kohta tulostuksesta, esim. iän frekvenssitaulukko ja siirtyä siihen. Jäsennyksestä on hyötyä erityisesti silloin, kun Output-ikkunaan on kertynyt paljon tulostuksia. Jäsennyksen avulla voidaan myös helposti tuhota tarpeettomia kokonaisuuksia.

Taulukoita ja kuvioita voidaan muokata ja tallentaa varsinaisessa tulostusikkunassa. Tosin SPSS:n tarjoamat muokkausmahdollisuudet ovat melko vaatimattomat.

Kokeile jäsennyksen hyödyntämistä käytännössä:

 • Tulosta Output-ikkunaan paljon frekvenssitaulukoita valitsemalla Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies...
 • Tyhjennä edelliset Frequecies-toiminnon määritykset Reset-painikkeella.
 • Pitäen samanaikaisesti Ctrl-näppäintä pohjassa, poimi hiirellä vähintään 20 muuttujaa.
 • Siirrä muuttujat Variables-laatikkoon klikkaamalla nuoli-näppäintä.
 • Poimi vielä muutama muuttuja lisää ja siirrä Variables-laatikkoon.
 • Toteuta toiminto OK-painikkeella.

Siirry jäsennyksen avulla taulukosta toiseen. Luultavasti havaitset, että samojen taulukkojen etsiminen taulukoita selaamalla varsinaisella taulukkopuolella on työläämpää kuin jäsennystä apuna käyttäen.

Output-ikkuna voidaan tallentaa vain kokonaisuudessaan. Jos haluat tallentaa yksittäisen taulukon tai kuvion, se kannattaa tulostaa tai kopioida erilliseen Output-ikkunaan. Output-ikkunoita voidaan avata useita ja ne voivat olla yhtä aikaa avattuina (File - New - Output). Output-tiedoston tunnus on .spv. Lue lisää Output-ikkunassa tapahtuvista taulukoiden tallennuksista.


Kertaus: SPSS-ohjelmiston kolme pääikkunaa

 1. Data-ikkunassa on havaintomatriisi ja muuttujien määritykset. Havaintotiedoston tunnus on yleensä .sav.
 2. Syntax-ikkunassa näkyvät toimintojen syntaksit eli SPSS-ohjelmiston omat komennot. Syntax-tiedoston tunnus on .sps.
 3. Output-ikkunaan tulostuvat tuotetut taulukot ja kuviot. Output-tiedoston tunnus on .spv.